Intake, behandelplan, evaluatie, dossiervoering

Intake:
Het eerste intake gesprek is bedoeld om een inventarisatie te maken van uw klachten, relevante veranderingen of levensgebeurtenissen (recent en in verleden),  uw persoonlijke eigenschappen en coping-strategieën (anamnese). Meestal kan er direct na het eerste gesprek een diagnose gesteld worden in het kader van een indicatiestelling voor de verzekerde zorg. Er wordt een globale inschatting gemaakt van de behandelduur, naar de bekende pakketten in de basis ggz: kort, middel of intensief.  U krijgt ook het verzoek om een vragenlijst in te vullen in het kader van effectmeting (klachtvermindering en stress-afname) en client-tevredenheid, in het kader van de zogenaamde routine outcome measurement, ROM. Verder wordt u verzocht een geldig legitimatiebewijs te tonen (identiteitskaart, rijbewijs of paspoort).

Ernst en complexiteit: Het kan voorkomen dat bij intakefase blijkt dat de problemlatiek dermate complex, risicovol of anderszins van aard is dat behandeling binnen een multidisciplinaire team, dan wel psychiater of psychotherapeut is aangewezen. In dat geval wordt u geadviseerd de behandeling te gaan opschalen naar de specialistische-ggz (S-GGZ). Onder kopje ‘links’ vindt u de mogelijkheden binnen Zutphen.

Behandelplan en evaluatie:
Tijdens het tweede gesprek worden met u de doelen voor behandeling besproken, waar het in grote lijnen heen zal moeten gaan om tot een groter welzijn en beter psychisch functioneren te komen. Deze doelen kunnen specifiek zijn, maar ook globaal, aangezien in psychische behandeling proces-doelen en verschuiving van perspectief (binnenwereld) soms belangrijker zijn dan  klachtenvermindering en concrete gedragsdoelen. Als dat wenselijk is wordt er een overzicht met klachten en problemen opgesteld, waarin prioriteiten kunnen worden aangebracht.
Evaluatie: vragen mbt evalueren van de inhoud alsook het proces van het gesprek, wordt aan de client tijdens en/of aan het einde van het gesprek uitnodigende vragen gesteld. Doel hiervan is de gesprekken zo optimaal en effectief mogelijk in te richten naar inhoud en proces. Er wordt uitgegaan van het principe dat de client de eerste persoon is die weet of de aandacht op de juiste en gewenste aspecten van diens gedachten en gevoelens worden gericht. Resultaten wat betreft klachtvermindering, client-tevredenheid en welzijn worden na nulmeting op het einde van het traject met enkele (ROM-)vragenlijsten in kaart gebracht.

Dossiervoering: Uw gegevens worden door de psycholoog in een electronisch dossier bewaart, een dossier dat overigens niet automatisch gedeeld wordt met uw huisarts. Hierin wordt de verwijzing van de huisarts toegevoegd, de indiactiestelling, het behandelplan, de brieven van en over u, alsook een voortgang van de behandeling. Uw dossier is strikt vertrouwelijk en wordt op zo’n manier bewaart dat niemand daarin kan kijken opdat uw persoonlijke levenssfeer beschermd is. Zelf mag u het dossier op aanvraag inzien, en er een kopie van maken. U mag zo gewenst zelfs iets aan het dossier toevoegen, zoals op- of aanmerkingen over de behandeling, of kritiek over de manier waarop uw situatie is verwoord.
Clienten hebben het recht om het dossier te laten vernietigen en u kunt dit schriftelijk bij de psycholoog verzoeken. De administratie over de behandeling mag echter niet worden vernietigd, aangezien de zorgverzekeraar in de gelegenheid moet blijven tot controle.

Beroepsgeheim: De psycholoog heeft een wettelijk beroepsgeheim; hij mag uw gegevens niet bekend maken, bijvoorbeeld aan UWV of arbodienst, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft.  Dit geldt ook voor informatie aan uw huisarts, daarvoor is uw (mondelinge) toestemming benodigd. Enkel in noodsituaties mag uw psycholoog zijn geheimhoudigsplicht doorbreken, bijvoorbeelds als mensen in gevaar zouden komen. De psycholoog mag met collega’s overleggen, die immers ook een geheimhoudingsplicht hebben.  Uw zorgverzekeraar mag alleen als daar aanleiding voor is en bij hoge uitzondering, in uw dossier kijken. Op de factuur voor de vergoede zorg binnen de basis-ggz staat uw diagnose niet vermeld.