Kwaliteitsstatuut, Privacystatement en Klachten

Kwaliteitsstatuut: De praktijk heeft een recent goedgekeurd kwaliteitsstatuut. GGZ aanbieders zijn sinds 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben, waarin praktijk en werkprocedures zijn aangeven. Hier vind u mijn kwaliteitsstatuut:   Kwaliteitsstatuut PPVL vernieuwd januari 2022

Klachten: Uw behandelaar evalueert bij voorkeur per sessie kort het gesprek, waarbij wordt gestreefd naar verbetering met behulp van uw ervaringen en opmerkingen daarover. De behandelaar streeft er naar om zo goed mogelijk aan te sluiten op uw problematiek en deze op een passende en professionele wijze in behandeling te nemen. Bij problemen in de samenwerking of ontevredenheid over een aspect van de behandeling nodig ik u uit dit vooral it bespreekbaar te maken. Mocht er dan nog sprake zijn van ontevredenheid of vermeend onprofessioneel handelen, dan kunt u een klacht in dienen bij de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging.
Informatie over een klachten- of geschillenprocedure: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

Daarnaast is de wet op de gegevensbescherming (Avg) van kracht geworden per 25 mei 2018. PPVL hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en hanteert het privacybeleid hieronder vermeld.

De praktijk is gevisiteerd door beroepsvereniging LVVP

Visitiatiebewijs LVVP

PRIVACYSTATEMENT Psychologenpraktijk van Lier

Marc van Lier, gevestigd te Zutphen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 65507010 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Marc van Lier met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Toepassing: Deze privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Marc van Lier persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Lier
 3. bezoekers van Marc van Lier
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Marc van Lier
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met Marc van Lier contact opnemen of van wie Marc van Lier persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

 • Verwerking van persoonsgegevens

 

 1. Marc van Lier verwerkt persoonsgegevens die:
 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. Eventuele video-opnames voor opleiding tijdens sessies of toepassingen voor e-health.
 • Doeleinden verwerking

 

Marc van Lier verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

Rechtsgrond

 

Marc van Lier verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 • Verwerkers 

 

  1. Marc van Lier kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Marc van Lier persoonsgegevens verwerken. Marc van Lier sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
 • Persoonsgegevens delen met derden 

 

  1. Marc van Lier deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Marc van Lier deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
 • Doorgifte buiten de EER

 

Marc van Lier geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Marc van Lier ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 • Bewaren van gegevens

 

Marc van Lier bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Marc van Lier hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 • Wijzigingen privacystatement

 

Marc van Lier kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Marc van Lier gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Marc van Lier te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Marc van Lier door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijkvanlier.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Marc van Lier persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Marc van Lier door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenprkatijkvanlier.nl Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).