Psychologische behandeling

Psychologische behandelingen in mijn praktijk zijn gebaseerd op de overstijgende principes van de diverse wetenschappelijk onderbouwde therapievormen, namelijk het clienten helpen a) zich te blijven focussen op het probleem, of op de stress samenhangend met de klachten, b) het uitspreken en ervaren van emotionele- en cognitieve belevingen die aldus aandacht en erkenning krijgen, c) er ruimte kan ontstaan voor het opnieuw verwerken van ervaringen en er een andere emotionele beleving kan ontstaan en d) een verschuiving kan plaatsvinden naar een hoger, evaluatief perspectief.
De meeste behandelingen zijn een vorm van gesprekstherapie vanuit een client-gericht kader, genaamd de Method of Levels, en waar dat zinvol is aangevuld met technieken en protocollen uit de cognitieve-gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR.

Method of Levels

De Method of levels, MOL, is een relatief nieuwe vorm van gesprekstherapie, die als uitgangspunt heeft dat mensen zelf de kennis in huis hebben om oplossingen te vinden voor hun psychische problemen. Clienten vinden echter geen uitweg omdat ze geen goed zicht hebben op de meest belangrijke gevoelens en gedachten die bij het probleem een rol spelen. Al pratend worden heel gedetailleerd allerlei kanten van het onderwerp of probleem in kaart gebracht, zodat er steeds meer helderheid onstaat voor de client. De client hoort feitelijk zichzelf spreken, en ontdekt al luisterend dat zich nieuwe gedachten en inzichten aandienen; er kan een helicopterview ontstaan, waarbij de client het probleem vanuit een hoger niveau (‘level’) kan zien.
Door het stellen en beantwoorden van een reeks vragen, blijft de aandacht zo veel mogelijk gericht op het probleem, waarbij wordt doorgevraagd naar de gevoelens,  gedachten en betekenissen die de client op dat moment hebt. De behandelaar vraagt vervolgens door op de ‘rimpelingen’  in het gesprek, dat zijn de de verbale en non-verbale tekenen die wijzen dat er op de achtergrond belangrijke gevoelens of gedachten spelen. Deze gedachten van een hoger niveau zijn vaak vluchtig in het achterhoofd aanwezig, maar leiden de client juist naar het bredere perspectief waar vervolgens de aandacht aan gegeven wordt.
Na verloop van tijd gaat de client steeds meer door de bomen weer het bos zien; men kan zich bewust worden van diverse (conflicterende) kanten van het probleem en van de kern waar het om draait. Met deze inzichten lost het probleem zich vaak op of kan men manieren gaan zien hoe het probleem zelfstandig aan te gaan pakken.
Voor meer informatie kunt u in het Nederlands vinden: www.methodoflevels.nl, de Australische site www.methodoflevels.com.au. Informatie over de onderliggende perceptuele controle theorie PCT:  www.pctweb.org

Cognitieve gedragstherapie

In behandelingen volgens de cognitieve gedragstherapie wordt nagestreefd clienten bewust te maken van automatische negatieve gedachten die een probleemgedrag in stand houden, en deze langs logische weg te herstructureren. Soms is doen een directere weg om irriele verwachtingen bij te stellen, en kan er voor gedragsexperimenten gekozen worden. Ook zijn exposure-oefeningen, opdrachten waarbij de client zichzelf bewust confronteerd met datgene wat gevreesd wordt, teneinde verwachtingen te toetsen, nieuwe verwachtingen te ontwikkelen, en de automatische emotionele reactie te desensitiseren.
Cognitieve technieken bestaan uit het herstructureren van de automatische negatieve gedachten, aannamen en kernovertuigingen, middels een socratische dialoog, bijhouden van gedachten (thought tracking), de zogenaamde  taartpunttechniek en multidimensioneel evalueren. Meer hierover kunt u vinden op de site van de beroepsvereniging: www.vgct.nl. Aanvullend kunnen bij persoonlijkheidsproblemen deeltechnieken gebruikt worden uit de Schematherapie (Young, www.schematherapie.nl).

Mindfulness

Mindfulness is het aandachtig en zonder oordeel waarnemen van onze binnen- en buitenwereld in het huidige moment. Middels het geven van aandacht aan met name ook moeilijk belevingen van ongemak, pijn en angst, kunnen clienten een grotere tolerantie ontwikkelen, waardoor de druk en stress die gepaard gaat met de innerlijke strijd en scheiding van die aversieve ervaringen kan ophouden, en weer de totaliteit van de ervaring en wie men is kan worden omarmd.

Oplossingsgerichte therapie

Binnen het oplossingsgerichte model wordt een positieve uitkomst ontworpen, uitgaande waar de client in de toekomst op hoopt als de behandeling succesvol is verlopen, en van de positieve veranderingen (uitzonderingen) in de problemen die af en toe al in het dagelijks leven optreden. De focus ligt op het aanspreken van de aanwezige hulpbronnen, waaronder de competenties en sterke kanten van de client, alsook de sociale omgeving van de client en daar bewuster gebruik van te maken om oplossingen te genereren.

EMDR

EMDR, een afkorting van ” eye movement desensitization and reprocessing”, is een verwerkingsgerichte methode die gebruik maakt van het natuurlijk verwerkingsmechanisme van het brein, om een ingrijpende levensgebeurtenis of traumatische ervaring te helpen verwerken. Onder meer voorkeursbehandeling bij PTSS: een aandoening waarbij klachten als herbelevingen, flashbacks, verhoogde alertheid, vermijding, en veranderde gevoelens tgv een trauma centraal staan. Soms kunnen kerngebeurtenissen die nog in  de vorm van sterke beelden in de herinnering leven en het zelfbeeld ondermijnen ook met EMDR worden behandeld. Voor meer informatie: www.emdr.nl